ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: Το κυνήγι στην προστασία της Άγριας Πανίδας

04 October 2018
(0 votes)
Author :  

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη αναγνωρίζει τη συνετή και ορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ως έναν από τους κύριους αντικειμενικούς σκοπούς της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς συμβάσεις αναφέρονται στη συνετή χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, στους οποίους ανήκουν και τα θηραματικά είδη.

Η συνεχής και διαχρονική αλληλεπίδραση των κυνηγών µε τη φύση και την Άγρια Πανίδα καθιστά τους κυνηγούς τους πρώτους χρήστες αυτού του φυσικού πόρου, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί σε βάθος τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων, παράλληλα με τη σημασία της αειφορίας της κάρπωσης. Δεν είναι τυχαίο, ότι μετά από πολλά χρόνια προσφοράς των Ευρωπαίων κυνηγών και των οργανώσεων τους στην φύση, το κυνήγι αποτελεί επίσημα μέσο διαχείρισης των οικοσυστημάτων και προστασίας της βιοποικιλότητας.

Το κυνήγι, σύμφωνα µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αποτελεί µία συμβατή προς το περιβάλλον ανθρώπινη δραστηριότητα. Η Ε.Ε. όχι µόνο θεωρεί το κυνήγι συμβατή δραστηριότητα, αλλά µε πολλές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία µε τις Κυνηγετικές Οργανώσεις της Ευρώπης, έχει αναλάβει την προώθηση του αειφόρου κυνηγίου ως µέσο για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της φύσης. Η Ε.Ε., έχοντας αναγνωρίσει το σημαντικό έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων, συνεργάζεται μαζί τους για την εξασφάλιση των τόσο σημαντικών για τη διαχείριση του περιβάλλοντος στοιχείων.

Η διεξαγωγή της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθορίζεται και ελέγχεται από αυστηρό νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ρυθμίζει όλα τα θέματα που σχετίζονται µε το κυνήγι.

Στη χώρα μας ισχύουν, όσον αφορά τον χρόνο θήρας, περιορισμοί που δεν απαντώνται σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Στη χώρα μας ισχύει μεγάλος περιορισμός σε θηρεύσιμα είδη, καθώς επίσης και ημερήσιο όριο κάρπωσης κάτι που δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα.

Στη χώρα μας ισχύει υπερβολικά μεγάλος αριθμός εδαφικών περιορισμών, πέρα των αναγκαίων.

Από τη πλευρά τους οι Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας μας χρηματοδοτούν πλήθος επιστημονικών προγραμμάτων όπως:

  • το Άρτεμις Ι το Άρτεμις ΙΙ. Το πρόγραμμα ΆΡΤΕΜΙΣ υλοποιείται σε 2 άξονες και συνίσταται από το ΑΡΤΕΜΙΣ Ι, το οποίο μελετά τη δυναμική των πληθυσμών των θηρευσίμων ειδών σε ολόκληρη την  Ελληνική επικράτεια, μέσω της καταγραφής της κάρπωσής τους, και το ΑΡΤΕΜΙΣ ΙΙ, το οποίο ερευνά τη δομή των πληθυσμών των θηραματικών ειδών στη χώρα, μέσω της καταγραφής της ηλικίας και του φύλου τους.
  • τη Φαινολογία της μετανάστευσης. Από   το   2005,   µε   την   επιστημονική   καθοδήγηση   του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία µε το Μεσογειακό Ινστιτούτο  Διατήρησης της Θηραματικής και Άγριας Πανίδας (IMPCF) και το Ίδρυµα των Μεταναστευτικών Πτηνών της Δυτικής Παλαιαρκτικής (OMPO), ξεκίνησε ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα προγράµµατα στην Ευρώπη.

Ο στόχος του Προγράμματος είναι να προσδιοριστεί ο χρόνος μετανάστευσης των πουλιών, που διαχειμάζουν ή σταθμεύουν στη χώρα µας, από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους, καθώς και οι παράγοντες που επιδρούν σ’ αυτήν. Η γνώση της περιόδου μετανάστευσης, αποτελεί σήµερα προϋπόθεση για τον καθορισµό της κυνηγετικής περιόδου.

  • το πρόγραμμα βελτίωσης βιοτόπων. Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος χρηματοδοτεί έργα και δράσεις που υλοποιούν οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες σε όλη την επικράτεια. Σκοπός των  έργων και των παρεμβάσεων στους βιότοπους είναι: α) ο εντοπισμός και περιορισμός παραγόντων (π.χ. περιορισμένα διαθέσιμα τροφής, ελάχιστα αποθέματα νερού κ.α.) που δυσχεραίνουν τη διαβίωση και ανάπτυξη ενός θηραματικού πληθυσμού σ’ έναν βιότοπο, και β) η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, σ’ έναν βιότοπο, έτσι ώστε να μπορέσει να δεχτεί και να συντηρήσει έναν αριθμό απελευθερωμένων θηραμάτων.
  • και τη Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Το έργο της Θηροφυλακής είναι πολυδιάστατο, αλλά οι βασικοί του πυλώνες είναι οι εξής: 1) προλαμβάνει και καταστέλλει τη λαθροθηρία εφαρμόζοντας τους νόμους που διέπουν τη θηρευτική δραστηριότητα, 2) συνδράμει ενεργά στην υλοποίηση των φιλοθηραματικών έργων και των έργων βελτίωσης βιοτόπων, καθώς και στην υλοποίηση των επιστημονικών προγραμμάτων που εκπονεί η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, 3)Υποστηρίζει εθελοντικά την πολιτεία κατά την εκδήλωση άσχημων καιρικών φαινομένων, θεομηνιών, πυρκαγιών, πυροπροστασίας κ.λπ.

 Αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων είναι να μην κινδυνεύει με εξαφάνιση κανένα από τα θηρεύσιμα είδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η επιστήμη σήμερα δέχεται ότι η θήρα αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα και ασκείται μέσα σε πλαίσια που θέτει η επιστήμη της θηραματολογίας. Πρέπει να τονιστεί ότι η ορθολογική διαχείριση των πληθυσμών των θηραμάτων και της θήρας συμβάλλει στην προστασία όλων των ειδών της άγριας πανίδας (Graul and Miller 1984, Σώκος κ.α. 2002, Stoate 2002). Επίσης, το κυνήγι αλληλοεπιδρά με την τοπική βιοποικιλότητα τόσο μέσω της κυνηγετικής δραστηριότητας όσο και μέσω των πρακτικών διαχείρισης των  θηραμάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα και επομένως εκπληρώνουν μια οικολογική λειτουργία.

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…